Política de privacitat

SERMETRA com a responsable del tractament, a través de la seva plataforma sermetra.cat, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

SERMETRA només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

Responsable del tractament

Identitat: SERMETRA, S.L.

CIF: B63269799

Direcció Postal: C/Balmes 49, 7ª pl. 080007 Barcelona

Correu electrònic: sermetra@sermetra.com

Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació

El tractament de les dades personals de les persones interessades, derivades de competències i funcions de SERMETRA es fonamenten, amb caràcter general, en les següents bases legals, que es detallen per a cada activitat de tractament en el Registre d'Activitats de Tractament.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

· Article 6.1.a. L’interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, per a una o diverses finalitats específiques.

· Article 6.1. b. El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

· Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

· Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

· Article6. Tractament basat en el consentiment de l’afectat.

· Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.

· El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.

· El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades, que SERMETRA realitza en exercici de les seves competències, d'acord amb les bases legals que legitimen el seu tractament, consten en el Registre d'Activitats de Tractament. Pel que fa al consentiment, es la base jurídica per donar respostes a les consultes i peticions que ens formulen per mitjà del formulari de contacte web.

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats que justifiquen el tractament, d'acord amb l'exercici de les competències i funcions de SERMETRA, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats. La supressió de les dades també atendrà a supòsits específics com el tractament de dades pel sistema de càmeres de videovigilància, i a normatives sectorial que obligui a períodes mínims de conservació; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius de l'administració pública.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades podran ser cedides a altres entitats públiques vinculades a SERMETRA. Per a la resta de casos, no es contempla cap altra tipus de cessió de dades a tercers en cap cas, excepte quan pugui existir una obligació legal.

Transferències Internacionals

Per a poder oferir-li els nostres serveis, SERMETRA contracta recursos que duen a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. Aquests països, compten amb un adequat nivell de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com Clàusules Contractuals Tipus. Les activitats on es duen a terme aquestes transferències internacionals de dades son:

· Els casos en que també pugui haver transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers "Wordpress". Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

Decisions automatitzades incloses l’elaboració de perfils

SERMETRA no realitza la presa de decisions automatitzades i tampoc l’elaboració de perfils.

Drets de l’interessat

Com a usuari de sermetra.cat, tindran dret a:

· Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.

· Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.

· Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntat còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic sermetra@sermetra.cat.

Si considera que els seus drets de protecció de dades han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu espai web www.aepd.es.

SUBIR