Contactar

De:
E-mail:

Per: Sermetra
Assumpte:
Missatge:
Enviar còpia a la meva adreça d'email
 

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que en enviar aquest formulari accepteu que les dades que ens faciliteu siguin incloses en els fitxers dels quals és responsable SERMETRA, SL (d’ara en endavant, SERMETRA), així com consentiu expressament que aquestes dades siguin tractades amb la finalitat que s’indica (atendre la vostra queixa, reclamació, consulta o suggeriment, o bé per a gestionar la relació entre vosaltres i SERMETRA). Pel fet de facilitar-nos el vostre correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic, consentiu expressament que aquests mitjans siguin utilitzats per a complir qualsevol de les finalitats informades, així com per a millorar la rapidesa de la vostra sol·licitud. També autoritzeu que les esmentades dades se cedeixin a SERMETRA, amb la qual cosa el present avís legal serveix com a consentiment inequívoc. Cal que faciliteu totes les dades sol·licitades, amb la garantia que són certes, exactes, completes i actualitzades. Així mateix, i en el cas que faciliteu dades d’un menor o d’un tercer, heu de garantir que sou el titular de la pàtria potestat o tutela del menor o bé que heu informat o sol·licitat al tercer el seu consentiment dels detalls exposats aquí. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades, dirigint un escrit a SERMETRA amb la referència «Protecció de dades», en el qual heu de concretar la sol·licitud corresponent i adjuntar fotocòpia del vostre document nacional d’identitat, a l’adreça següent: SERMETRA,SL , c/ Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona.