Avís Legal

 

Titularitat

www.sermetra.cat és un domini d'Internet de titularitat de la societat SERMETRA, SL (SERMETRA).

El domicili social de SERMETRA queda establert, als efectes del present Avís Legal, al carrer Balmes 49, 7ª pl. 08007 Barcelona Tel +34 935 524 536

Continguts

SERMETRA vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquesta web i es reserva el dret de modificar-ne el contingut. SERMETRA no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se de les errades en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquesta web.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixin els drets de propietat de tercers i de continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que constitueixi la realització d'una ofensa penal o hi inciti.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part de les persones usuàries, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta de persones usuàries o al personal de SERMETRA, en particular en els continguts que es trobin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

SERMETRA podrà prohibir l'accés a aquesta web a qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes esmentades en els paràgrafs anteriors, que en cap cas tenen caràcter limitador.

SERMETRA pot oferir enllaços, directament o indirecta, a recursos o llocs d'Internet que es trobin fora d'aquesta web. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s'ofereixin a la web de destinació.

En cas que existeixi qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d'aquesta web i els documents que en constitueixen l'origen, prevaldrà allò que s'indica en aquests últims, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i el seu contingut.

No està permesa la modificació d'aquesta web.

Copyright i drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts, marques de serveis i logotips inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de SERMETRA. També ho són el disseny, l'organització i la presentació de tots els continguts. En queda prohibida la utilització sense permís previ de SERMETRA. També en queda prohibida la reproducció, duplicació, còpia, venda, revenda o aprofitament amb finalitat comercial. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que escaiguin, d'acord amb les lleis i tractats internacionals en vigor.

La totalitat del contingut d'aquesta web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element i forma de presentació, així com els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual de titularitat de SERMETRA. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts sense l'autorització del titular.

L'accés a la web no suposa, en cap cas, l'adquisició per part de les persones usuàries de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Alguns dels continguts de la web poden ser descarregats sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial.

Confidencialitat

SERMETRA es compromet a mantenir les dades que se li facilitin sota la màxima confidencialitat, i a no cedir-les a tercers.

Les dades que es facilitin a través de qualsevol dels formularis de la web, o aquelles que són necessàries per poder fer ús de les aplicacions de la web, no seran destinades a cap altra finalitat ni seran cedides a tercers, d'acord amb els principis de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal del RGPD.

Les persones usuàries tenen reconeguts els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, que podran exercir mitjançant la tramesa d'una sol·licitud escrita i signada a l'adreça del domicili social especificada anteriorment a l'apartat Titularitat.

Cookies

Aquesta web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació sense que l'usuari en sigui conscient.

Navegació, seguretat i exclusió de responsabilitat

SERMETRA no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers dels usuaris d'aquesta web o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. SERMETRA no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquesta web.

Aquest Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través de la web de SERMETRA.

SERMETRA no garanteix ni es responsabilitza que l'accés a la web sigui ininterromput o es trobi lliure d'errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l'accés i l'ús d'aquesta web.

Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i les condicions que regeixen aquesta web, així com les relacions que se'n puguin derivar, estan protegits i es regeixen en tots i cadascun dels seus punts per les lleis de caràcter autonòmic o estatal que siguin aplicables.